REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Strony transakcji

Sprzedającym jest Irena Korolczuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Irena Korolczuk, NIP 5451264235, REGON 200638021, adres: Jelenia Góra 2, 16-100 Sokółka , prowadząca sklep internetowy pod adresem www.fenderr.pl

Klientem w sklepie internetowym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski i posiadająca zdolność do czynności prawnych lub każdy przedsiębiorca posiadający siedzibę na terytorium Polski.

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Informacje ogólne

 1. Przedmiotem transakcji są towary będące w ofercie asortymentowej Sprzedającego w postaci odzieży damskiej zwane dalej Towarami.

 2. Sklep oświadcza, że wszystkie podane w sklepie ceny są cenami brutto (zawierają stawkę podatku VAT).

 3. Ceny zamieszczone przy oferowanych towarach nie zawierają kosztów przesyłki.

 4. W czasie składania zamówienia Klient określa sposób dostawy zamówionego towaru i koszty związane z jego dostarczeniem.

 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.

 6. Sklep oświadcza, że w wyjątkowych przypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania złożonego zamówienia na każdym etapie jego realizacji. Przez wyjątkowe przypadki należy rozumieć: niedostępność zamówionego towaru oraz wystąpienie okoliczności niezależnych od Sprzedającego w postaci awarii systemu oraz usterki technicznej.

 7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 6 niniejszego Rozdziału, Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta.

 8. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cennikach i cenach oferowanych towarów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Zmiany cen ofertowych nie będą dotyczyły zamówień złożonych przed zmianą ceny ofertowej.

 9. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego za pośrednictwem Sklepu zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie internetowym www.fenderr.pl można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, korzystając ze strony internetowej sklepu, poczty elektronicznej, telefonicznie w godzinach 8-18 w dniach od poniedziałku do piątku .

 2. Do złożenia zamówienia konieczne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia bez rejestracji konta w sklepie lub złożenie zamówienia w innej formie wymienionej w Regulaminie w ust. 1 powyżej z podaniem wszystkich niezbędnych informacji.

 3. Po złożeniu zamówienia Sklep w terminie do 3 dni potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji, poprzez przesłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail stosownej informacji.

 4. Jednocześnie Sklep informuje, że w przypadku trudności z dokonaniem rejestracji zamówienia w systemie informatycznym na skutek okoliczności zawinionych przez Klienta, np. podanie błędnych lub nieprawidłowych danych kontaktowych, zamówienia po upływie 10 dni roboczych traktowane jest jako niezłożone.

 1. Formy płatności

 1. Zapłata za zamówiony towar następować będzie za pośrednictwem platformy płatniczej PayU oraz Paypal.

 2. Klient ma możliwość dokonania płatności również przelewem bankowym lub za pobraniem w chwili dostarczania towaru. Z chwilą wybrania w formularzu opcji płatności „Przelew bankowy” następuje rezerwacja towaru w magazynie. Jednocześnie Sklep informuje, że w przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument, zamówienia zostanie zrealizowane po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

 1. Dostawa i odbiór towaru

 1. Termin realizacji Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, IV, wynosi od 1 do 14 dni licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 2. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia w terminie wskazanym w ust. 1, w szczególności w przypadku braku towaru w magazynie, Sklep poinformuje o powyższym Klienta drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail z prośbą o wskazanie i podjęcie decyzji, co do realizacji pozostałej części zamówienia. Klient ma możliwość realizacji zamówienia bez brakującego towaru lub rezygnacji z całego zamówienia. W przypadku braku informacji od Klienta, co do dalszego postępowania, po upływie trzech dni roboczych od daty powiadomienia, dostępne towary zostaną wysłane do Klienta.

 3. Realizacja zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 2,V niniejszego Rozdziału nie będzie dłuższa niż 14 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 4. Sklep jednocześnie informuje, że dostawa towaru na rzecz Klienta będącego Konsumentem następuje najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym Klienta – Konsumenta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 5. Zamówiony towar dostarczany jest firmą kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Klient może podać inny adres do wystawienia faktury i inny adres do dostarczenia zamówionego produktu.

 6. Klient podczas odbioru zamówionego towaru, zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. W wypadku zauważenia po odjeździe kuriera nieprawidłowości niedających się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Klient niezwłocznie po ujawnieniu szkody, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki, powinien skontaktować się z firmą kurierską w celu ponownego przyjazdu kuriera i sporządzenia protokołu.

 7. Sklep informuje, że dowód nabycia towaru (oryginał faktury VAT lub paragon) jest dołączany do przesyłki. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury.

 8. Nie istnieje możliwość odbioru własnego, PHU Irena Korolczuk prowadzi tylko sprzedaż internetową.

 9. W przypadku, gdy część zamówienia nie będzie zrealizowana, a zapłata nastąpiła z góry, Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą przez niego kwotę stanowiącą równowartością niedostarczonych towarów, a w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą przez niego kwotę stanowiącą równowartość niedostarczonych towarów wraz z kosztami przesyłki, na wskazany numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu środków na konto Sklepu.

 10. Sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość towarów. Zamówienia na towary w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania zapasu lub zakończenia promocji.

 1. Gwarancje i reklamacje

 1. Sklep oświadcza, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny wysyłając lub w inny sposób dostarczając pismo o odstąpieniu od umowy na adres: PHU Irena Korolczuk ul. Szeroka 6d lok.15, 15-760 Białystok (oświadczenie w załączeniu). Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: fenderr.polska@gmail.com . Konsument jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 2. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na konsumencie spoczywa obowiązek dostarczenia towaru do Działu Obsługi Klienta ul. Szeroka 6D lok.15 15-760 Białystok  w terminie do 14 dni, od dnia wysłania pisma o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Należności za zwracany towar zostaną niezwłocznie przekazane na wskazany przez Konsumenta w treści oświadczenia numer rachunku bankowego, nie później jednakże niż w terminie do 14 dni.

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 4. Reklamacji podlegają towary jeżeli w chwili ich wydania są niezgodne z umową. Reklamacja może dotyczyć części lub całości zamówienia.

 5. Jeżeli towary są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 6. Konsument traci uprawnienia, o których mowa w ust. 6 niniejszego Rozdziału, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Konsumentowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

 7. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli Sprzedający w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi Konsumentowi.

 8. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru lub zawiadomienia o braku towaru w doręczonym zamówieniu.

 9. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar zostanie wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Konsumentowi równowartość ceny towaru wraz z kosztami przesyłki, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź – w przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała gotówką przy odbiorze - na numer rachunku bankowego, którego dane Konsument wskazał w korespondencji.

 1. Ochrona danych osobowych i Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest jest Irena Korolczuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Irena Korolczuk, NIP 5451264235, REGON 200638021, adres: Jelenia Góra 2, 16-100 Sokółka , prowadząca sklep internetowy pod adresem www.fenderr.pl .

 2. Sprzedawca wskazuje, że podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do złożenia Zamówienia oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

 3. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

 4. Dane osobowe klientów gromadzone są w celu założenia konta klienta oraz realizacji zamówień. Po dodatkowym potwierdzeniu przez klienta dane są gromadzone także w celach promocji i marketingu sklepu.

 5. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedawcę z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 6. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

 7. Nasza strona posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat: sesji Użytkownika, ostatnio oglądanych produktów.
   
  VIII. Postanowienia końcowe

 1. Dowodem zakupu w sklepie internetowym www.fenderr.pl jest faktura VAT lub paragon. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 2. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest możliwe po zaakceptowaniu przez Klienta niniejszego regulaminu. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie boksu „Akceptuję Regulamin”.

 3. Informacje prezentowane w sklepie internetowym www.fenderr.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

 4. Złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży, a jedynie ofertę zakupu określonych towarów. Oferta wiąże Klienta przez 10 dni.

 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient otrzyma od Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, wysłane na wskazany przez Klienta adres.

 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedającego oraz na Stronie internetowej www.fenderr.pl

 7. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują po 7 dniach od daty ich opublikowania na stronie www.fenderr.pl . Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są według regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. W przypadku zmiany regulaminu Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, zawartej przed opublikowaniem zmian umowy.

 9. Nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedającego są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie obowiązujących przepisów.

 10. Wszelką korespondencję do należy kierować na adres: ul. Szeroka 6d lok.15, 15-760 Białystok z dopiskiem “Fenderr”.

 11. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres maila: fenderr.polska@com.plWzór oświadczenia

Miejscowość, dataImię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827)

odstępuję od umowy ..................................................................... nr. ..................................

zawartej dnia...................................................... w ................................................................

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)

przekazem pocztowym na adres..............................................................................................

lub na konto nr........................................................................................................................

Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym.

podpis Konsumenta